Vedtægter

 

 

Vedtægter for Skovbakken Herre Fodbold                                     

                                                                                              CPRnr: 57027517

 

§ 1

FORHOLD TIL HOVEDFORENINGEN

Skovbakken Herrefodbold er en afdeling med selvstændig økonomi og administration under Idrætsklubben Skovbakken Århus og er som sådan underkastet dennes vedtægter.

 

§ 2

NAVN

Afdelingens navn er Skovbakken Herre Fodbold.

 

§ 3

FORMÅL

Afdelingens formål er som almennyttig idrætsforening at oparbejde og styrke interessen for fodboldspillet, dels ved træning og deltagelse i turneringer, såvel officielle som private og dels ved at optage venskabs- og idrætsforbindelser med såvel danske som udenlandske klubber.

Afdelingen organiserer fodbold for mænd og drenge.

Indenfor de aldersgrupper, hvor der er ressourcer til det, går afdelingen ind for en elitekultur, hvor talentfulde og ambitiøse spillere gives gode sportslige udviklingsmuligheder. Det skal dog ske med ansvar for de fælles værdier og med respekt for og plads til breddespillere og motionister.

 

§ 4

BETALT FODBOLD

Afdelingen er berettiget til at deltage i betalt fodbold arrangeret af Dansk Boldspil Union og andre unioner med tilknytning til DBU.

Deltagelsen i betalt fodbold skal regnskabsmæssigt udskilles fra afdelingens regnskab i øvrigt, og der må ikke overføres økonomiske midler fra den øvrige afdeling til afdelingen for betalt fodbold.

Afdelingens bestyrelse er berettiget til at udskille de økonomiske aktiviteter, der vedrører betalt fodbold i et selvstændigt anpartsselskab eller aktieselskab, såfremt bestyrelsen finder det formålstjenligt.

 

§ 5

MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

Afdelingen er medlem af Dansk Boldspil Union/ Jydsk Boldspil Union samt evt. andre organisationer, som arrangerer turneringer i fodbold eller på anden måde arbejder i fodboldspillets interesser.

 

§ 6

OPTAGELSE AF MEDLEMMER.

Under forbehold af bestyrelsens sanktion kan som medlem optages enhver interesseret.

Som aktive medlemmer kan dog alene optages drenge eller mænd.

Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.

 

 

§ 7

KONTINGENT

Kontingent for såvel aktive som passive fastsættes af bestyrelsen.

Medlemmer, der bliver indmeldt efter 1. juli, skal kun betale halvt årskontingent.

Såfremt forholdene taler herfor, kan bestyrelsen efter ansøgning fra den pågældende fritage denne helt eller delvist for kontingentbetaling.

 

§ 8

UDMELDELSE, EKSKLUSION

Til gyldig udmeldelse kræves, at skriftlig meddelelse om udmeldelse er afdelingens formand i hænde senest 1. februar eller 1. juli med virkning for den kommende halvsæson.

Hvis et medlem er kommet i kontingentrestance ud over 3 måneder, hvilket vil sige, at kontingentet ikke er betalt senest 3 måneder fra forfaldsdagen at regne, eller hvis et medlem har pådraget sig anden gæld til afdelingen, kan bestyrelsen med et skriftligt varsel på mindst otte dage ekskludere den pågældende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance eller anden gæld, kan optages på ny som medlem af afdelingen før vedkommende har betalt sin gæld.

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader afdelingens interesse, enten ved personlig optræden eller handling, kan sættes i karantæne af bestyrelsen og ekskluderes af Skovbakken af hovedforeningens repræsentantskab.

 

§ 9

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som vedtægterne for Idrætsklubben Skovbakken og nærværende vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes senest to måneder efter regnskabsårets udløb.

Indkaldelse skal ske med mindst en måneds varsel ved opslag i klublokalerne, ved bekendtgørelse i klubbladet ”Målet” og ved annoncering på afdelingens hjemmeside.

 

§ 10

DAGSORDEN

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af årsrapport med orientering om budget
  4. Forslag til vedtægtsændringer
  5. Forslag i øvrigt

     (Alle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal udformes      skriftligt og skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.)

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 13
  2. Valg af revisor jfr. § 16
  3. Eventuelt

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af afdelingen i de seneste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance samt alle, der er aktive ledere i afdelingen.

Såfremt der for oldboysspillere er oprettet en selvstændig afdeling, har medlemmer af denne afdeling under de anførte betingelser ligeledes stemmeret.

Stemmeret for personer under 16 år kan kun udøves af deres forældre/værge.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, kun ved personligt fremmøde.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle afdelingens og oldboysafdelingens medlemmer, forældre/værger til medlemmer under 16 år og aktive ledere samt medlemmer af Idrætsklubben Skovbakkens hovedbestyrelse.

 

§ 11

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter, at begæringen herom er fremsat overfor bestyrelsen med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel ved annoncering i dagspressen og med angivelse af dagsorden.

Reglerne for stemmeret og ret til at møde på en ekstraordinær generalforsamling er som for en ordinær generalforsamling.

 

§ 12

GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE m.v.

Generalforsamlingen skal til at lede forhandlingerne vælge en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, se dog § 17 og § 18.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal – på begæring af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer - afstemninger og valg foregå skriftligt.

Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.

 

§ 13

BESTYRELSE, VALG

Afdelingens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer afdelingen i alle forhold.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, 2-4 medlemmer derudover, hvoraf mindst to skal repræsentere ungdomsafdelingen ( U-15 og yngre), samt  en repræsentant for støtteforeningerne. (Bakkens Banko Venner, Bakkens Venner, Oldboys-afdelingen)

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen, bortset fra støtteforeningens repræsentant, der udpeges af støtteforeningerne.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På lige årstal afgår formand, sekretær og 1 til 2 medlemmer.

De øvrige afgår på ulige årstal.

Ved indtrædende ledighed i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsen skal indkaldes til møder med passende mellemrum, dog skal der afholdes mindst 8 bestyrelsesmøder pr. år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger skal, der udarbejdes et skriftligt referat.

 

§ 14

UDVALG

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte relevante udvalg til at gennemføre relevante arbejdsopgaver f.eks. eliteudvalg, ungdomsudvalg, økonomiudvalg m.v.

Bestyrelsen skal være repræsenteret i ethvert udvalg med mindst et medlem, der skal fungere som formand for udvalget, medmindre bestyrelsen har udpeget et ikke-bestyrelsesmedlem som formand.

 

§ 15

REGNSKAB

Afdelingens regnskab er kalenderåret, medmindre bestyrelsen af hensyn til fodboldturneringernes afvikling finder det formålstjenligt at ændre fra kalenderåret.

Årsregnskabet skal forsynet med revisionspåtegning forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

§ 16

REVISION

Revisionen består af 2 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, men afgår skiftevis.

Skulle en revisor få varigt forfald, kan fodboldbestyrelsen i hans sted vælge en anden person, der dog kun skal fungere til næste ordinære generalforsamling.

 

§ 17

VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Ændringer i disse vedtægter kan kun ske, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger (ordinære såvel som ekstraordinære)

 

§ 18

OPLØSNING

Beslutning om afdelingens opløsning kan kun ske på en - i dette øjemed – særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til afdelingens opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for opløsningen på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Dog kan opløsning ikke finder sted, når blot 14 aktive seniorer på en af de to generalforsamlinger stemmer imod opløsning.

 

Ved eventuel opløsning tilfalder afdelingens økonomiske midler Idrætsklubben Skovbakkens hovedforening.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Således vedtaget på konstituerende generalforsamling i Skovbakken Herre Fodbold d. 2. februar 2010 og på ekstraordinær Generalforsamling d. 21. februar 2010.

 

 

Bestyrelsen for Skovbakken Herre Fodbold:

 

Århus d. 23. februar 2010.

 

Leif Gjørtz Christensen,   Bent Sivertsen,   K.O.Pedersen,   Klaus Goeg,

 

Thomas Pallesen,  Kasper Mackenhauer Pedersen,  Peter Kilden Jensen, Birger Kristensen