Vedtægter

§ 1 FORHOLD TIL HOVEDFORENINGEN
Skovbakken Kvindefodbold er en afdeling med selvstændig økonomi og administration under Idrætsklubben Skovbakken Aarhus og er som sådan underkastet dennes vedtægter.

§ 2 NAVN
Afdelingens navn er Skovbakken Kvindefodbold (SKF)

§ 3 FORMÅL
SKF's formål er som almennyttig idrætsforening at fremme interessen for fodboldspillet blandt kvinder og piger, dels ved træning og dels ved deltagelse i turneringer. SKF understøtter en elitekultur, hvor talentfulde og ambitiøse spillere - både ungdom og seniorer -gives gode sportslige udviklingsmuligheder. Det skal dog ske med respekt for og plads til breddespillere og motionister.

§ 4 BETALT FODBOLD
SKF er berettiget til at engagere sig i betalt fodbold på eliteniveau. Aktiviteter i betalt fodbold skal juridisk og regnskabsmæssigt udskilles fra SKF's drift f.eks. i selskabsform. SKF er berettiget til at erhverve og eje anparter eller aktier i sådanne selskaber, såfremt bestyrelsen finder det formålstjenligt.

§ 5 MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER
Afdelingen er medlem af Dansk Boldspil Union/ DBU Jylland samt evt. andre organisationer, som arrangerer turneringer i fodbold eller på anden måde arbejder i fodboldspillets interesser f.eks. Kvindedivisionsforeningen.

§ 6 OPTAGELSE AF MEDLEMMER.
Under forbehold af bestyrelsens sanktion kan som medlem optages enhver interesseret . Som aktive medlemmer kan dog alene optages kvinder og piger.

§ 7 UDMELDELSE, EKSKLUSION
Til gyldig udmeldelse kræves, at skriftlig meddelelse om udmeldelse er afdelingens formand eller kasserer i hænde senest 1. februar eller 1. juli med virkning for den kommende halvsæson. Hvis et medlem er kommet i kontingentrestance ud over 3 måneder, hvilket vil sige, at kontingentet ikke er betalt senest 3 måneder fra forfaldsdagen at regne, eller hvis et medlem har pådraget sig anden gæld til afdelingen, kan bestyrelsen med et skriftligt varsel på mindst otte dage ekskludere den pågældende Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance eller anden gæld kan optages på ny som medlem af afdelingen før vedkommende har betalt sin gæld. Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader afdelingens interesse, enten ved personlig optræden eller handling kan sættes i karantæne eller ekskluderes af Skovbakken af bestyrelsen.

§ 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som vedtægterne for Idrætsklubben Skovbakken og nærværende vedtægter den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender. Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af februar, senest to måneder efter regnskabsårets udløb. Indkaldelse skal ske med mindst en måneds varsel ved opslag i klublokalerne og ved annoncering på SKF's hjemmeside.

§ 9 DAGSORDEN
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af årsrapport med orientering om budget

4. Forslag til vedtægtsændringer

5. Forslag i øvrigt (Alle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal udformes skriftlig og skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 12

7. Valg af revisor jfr. § 16

8. Eventuelt Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af afdelingen i de seneste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance samt alle, der er aktive ledere i afdelingen. Stemmeret for ungdomsmedlemmer under 16 år kan kun udøves af én forælder/værge. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, kun ved personligt fremmøde.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, forældre/værger til medlemmer og aktive ledere samt medlemmer af Idrætsklubben Skovbakkens hovedbestyrelse.

§ 10 EKSTRAORDINÆR
Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter, at begæringen herom er fremsat overfor bestyrelsen med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel ved annoncering på hjemmesiden og med angivelse af dagsorden. Reglerne for stemmeret og ret til at møde på en ekstraordinær generalforsamling er som for en ordinær generalforsamling.

§ 11 GENERALFORSAMLINGES LEDELSE m.v.
Generalforsamlingen skal til at lede forhandlingerne vælge en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, se dog § 16 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal - på begæring af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer - afstemninger og valg foregå skriftligt. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.

§ 12 BESTYRELSE og VALG
SKF's daglige ledelse består af en bestyrelse bestående af: 5-7 medlemmer herunder en formand, næstformand og en kasserer. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På ulige årstal afgår formand og 2 medlemmer, på lige årstal kasserer og de resterende 1-3 medlemmer. Ved indtrædende ledighed i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen skal indkaldes til møder med passende mellemrum, dog skal der afholdes mindst 8 bestyrelsesmøder pr. år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller kasserer er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger skal, der udarbejdes et skriftligt referat.

§ 13 UDVALG
Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte relevante udvalg til at gennemføre arbejdsopgaver f.eks. eliteudvalg, ungdomsudvalg, sponsorudvalg, aktivitetsudvalg, økonomiudvalg m.v. Bestyrelsen skal være repræsenteret i ethvert udvalg med mindst et medlem, der skal fungere som formand for udvalget, medmindre bestyrelsen har udpeget et ikke-bestyrelsesmedlem som formand.

§ 14 REGNSKAB og KONTINGENT
SKF 's regnskabsår følger kalenderåret. Kontingent for såvel aktive som passive fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer, der bliver indmeldt efter 1. juli skal kun betale halvt årskontingent. Såfremt forholdene taler herfor kan bestyrelsen beslutte at fritage medlemmer denne helt eller delvist for kontingentbetaling. Afdelingens regnskab er kalenderåret, medmindre bestyrelsen af hensyn til fodboldturneringernes afvikling finder det formålstjenligt at ændre fra kalenderåret. Årsregnskabet skal forsynet med revisionspåtegning forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 15 REVISION
Revisor vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen - lige år. Skulle revisor få varigt forfald kan bestyrelsen vælge en anden person, der dog kun skal fungere til næste ordinære generalforsamling.

§ 16 VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Ændringer i disse vedtægter kan kun ske, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger (ordinære såvel som ekstraordinære)

§ 17 OPLØSNING
Beslutning om SKF's opløsning kan kun ske med start på en - i dette øjemed - særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til afdelingens opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for opløsningen på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Dog kan opløsning ikke finder sted, når blot 14 aktive seniorer på en af de to generalforsamlinger stemmer imod opløsning. Ved eventuel opløsning tilfalder afdelingens økonomiske midler Idrætsklubben Skovbakkens hovedforening.

Deling af Skovbakken fodbold i to selvstændige afdelinger. En for drenge/herrer og en for pige/kvinder skete 21. december 2009. Disse vedtægter er godkendt på generalforsamlinger i januar 2010.