Vision og profil

Vision
Skovbakken Fodbold skal indadtil og udadtil være et dynamisk centrum for alle, ung-dom, senior, piger og drenge. Klubben skal være en forpligtende og udviklende ramme om sportslige udfoldelser og socialt samvær både for den enkelte og på kollektivt plan.

Værdigrundlag
Vi ønsker en elitekultur i både ungdoms- og seniorafdelingen, hvor talentfulde og ambi-tiøse spillere gives gode sportslige udviklingsmuligheder fra mikroput til senior, og hvor alle tager ansvar for de fælles værdier. Det sker med respekt for og plads til breddespille-re og motionister.
En stærk klubånd og respekt for det forpligtende fællesskab er centrale drivkræfter i klubbens udvikling. Alle medlemmer skal, udfra deres forudsætninger, både yde og ny-de. Den enkelte har pligt til at bidrage konstruktivt til klubbens udvikling sportsligt og socialt.
Skovbakken Fodbold fungerer udfra principper om loyalitet, troværdighed, åbenhed, re-spekt, tolerance og økonomisk ansvarlighed.
For os betyder det at:

  • Vi først vil være gode til fodbold, men vi vil også have det sjovt
  • Vores vilje til at vinde skal være større end frygten for at tabe
  • Vi søger én hel succes fremfor tre halve
  • Vi søger dialog og giver konstruktiv kritik
  • Vi løfter i flok

Skovbakken IK Fodbolds profil
Skovbakken IK Fodbold har i årenes løb haft betydelig sportslig succes. Man har i klubben glædet sig over succes'en og ønsker den stærkt forfulgt fremover. Resultaterne fortæller naturligvis en del om klubben og dens arbejde, men karakteriserer den ikke direkte.

Vil man bestemme Skovbakken IK Fodbolds særlige karakter som idrætsklub, bør man altså ikke ensidigt studere rekordtavlerne, men orientere sig på bredere basis. Typisk for Skovbakken IK Fodbold er dens samhørighed med bydelen, hvori den har hjemme. Typisk er endvidere dens idealistiske syn på idrætten samt den arbejdsmåde.

Skovbakken er kvarterets idrætsklub frem for nogen. Navnet har den fra villabyen Skovbakken IK Fodbold, hvis område afgrænses af Dr. Margrethesvej, Skovvangsvej og Nordre Ringgade.
Dens hjemsted var før Trøjborg Stadion ved Grenå Landevej og er nu det moderne Riisvangen Stadion. Det er kvarterets børn og unge, som figurerer i medlemsfortegnelserne. Lederne er fortrinsvis kvinder og mænd med fast rod i kvarterets grund. Og de mange trofaste tilhængere, som lever med i klubbens liv, er hovedsagelig kvarterets beboere. Så intimt er klubben forbundet med bydelen, at den i de seneste år end ikke har haft eget medlemsblad, men har delt spalteplads med Trøjborg handels- og håndværkerforening i publikationen "Trøjborg Avis".

Skovbakken IK Fodbold har gang på gang understreget samhørighedsforholdet. Den har fundet det naturligt at tilbyde sig som arrangør af idrætsstævner med kappestrid mellem kvarterets skoler, Finsensgades Skole og Skovvangskolen. Disse årligt tilbagevendende stævner har haft et vellykket forløb. De har betydet oplevelse for de mange deltagende børn og deres forældre. Gennem disse stævner er der øvet god propaganda for idrætten. Og ved afholdelsen af dem har man på smukkeste måde bevist, at et samarbejde mellem skole og idræt kan realiseres til gensidig glæde. Foruden disse skoleidrætsstævner bør man nævne Sct. Hans-fester og en række lignende friluftsarrangementer, som Skovbakken IK Fodbold har sat i scene for bydelens beboere. Ved sådanne lejligheder har klubben ønsket at samle et større publikum end det, der normalt overværer idrætskampene. Man har dels villet skabe en hyggelig og festlig aften for de mange fremmødte, og dels har man haft til hensigt at øge interessen og sympatien for Skovbakken IK Fodbold.

Anstrengelserne har ikke været forgæves. Adskillige venner har klubben vundet sig ved de nævnte lejligheder, og mange mennesker har glæde af fra tid til anden at opfriske minder fra fester på Skovbakken IK Fodbolds enemærker. Det var ofte lyse, lune aftener, hvor man stod mange sammen og havde det rart. Man sang lidt, passiarede en smule, nød omgivelsernes skønhed, klappede ad muntre klovnnumre, trippede af spænding under fejende stafetløb og lod sig betage af smukke opvisninger eller smagfulde optrin.

Det står fast, at Skovbakken IK Fodbold har gjort sig umage for at øve en indsats udover det rent sportslige. Den har aldrig ladet sig tilfredsstille ved ensporet rekorddyrkelse. Vel bygger den på idrætten; men dens egentlige mål har bestandig været at blive mennesker til gavn. Den opfatter idrætten med ihærdig træning, med jævnbyrdige konkurrencer og med bedst mulige resultater som et betydningsfuldt moment i bestræbelserne for at nå dette mål. Dette grundsyn på idrætten har været bestemmende ved Skovbakken IK Fodbolds valg af arbejdsmetoder. Man har valgt at arbejde i bredden, for øvrigt vel viddende, at man derved snarest når toppen. Rammerne er gjort rummelige, så man kunne få plads til mange. Man har oprettet så stort et antal specialafdelinger som muligt. De mindre dygtige idrætsudøvere har kunnet boltre sig med samme ret som eliten, og man har med forkærlighed givet børnene og de helt unge rigeligt albuerum inden for alle afdelinger.
Ikke mindst den sidstnævnte disposition er lykkelig. Enhver klub, der tager ungdommen til sig, sikrer sin fremtid. Skovbakken IK Fodbold er sig dette bevidst og handler derefter. Børnene selv nyder livet i Skovbakken IK Fodbold, og mange forældre sætter klubben højt og udtaler sig anerkendende om dens virksomhed. I Skovbakken IK Fodbold lytter man med særlig glæde til sådanne forældreudtalelser. Forældrene kender bedst af alle børnenes og de helt unges fritidsproblem i storbyen. De føler sig lettede, når de finder det løst på sund og tilfredsstillende måde. Klubbens ledere glæder sig over, at man kan sætte idrætsforening og samfundsnytte i forbindelse med hinanden uden at bruge fraser.

Trods bredden og trods den omfattende opdeling har man i sjælden grad formået at gøre Skovbakken IK Fodbold til en enhed. Man har haft held til at fremelske et virkelig godt kammeratskab, som rækker ud over grænserne mellem de forskellige afdelinger. Man har anslået en djærv og forsonlig omgangstone, og man har udvirket, at udøvere af forskellige discipliner følger hinandens præstationer med interesse og deler hverandres sorger og glæder.

Det gode indbyrdes forhold har ofte manifesteret sig i fælles handling. De fleste af de stor-arrrangementer, Skovbakken IK Fodbold har ladet løbe af stabelen, er blevet til ved samarbejde mellem afdelingerne. Disse har på forbilledlig måde løftet i flok. Aldrig har man ladt hinanden i stikken eller prøvet på for eget vedkommende at slippe let om ved arbejdet.

Sansen for kammeratskab og samarbejde har endvidere medført, at Skovbakken IK Fodbolds idrætsfolk står i stadig og gunstig forbindelse med sportsfæller viden om. Ofte vrimler det med gæster på klubbens enemærker, først og fremmest medlemmer af de lokale klubber, men også udenbys folk i store tal, og af og til udlændinge. Skovbakken IK Fodbold har sat en ære i at arrangere stævner med stor deltagelse. Til andre tider er det Skovbakken IK Fodbolds medlemmer, der nyder opholdet hos fremmede kammerater på disses hjemsted.

En særlig lykkelig forbindelse har Skovbakken IK Fodbold med idrætsklubben i Vikarssund i Norge. Ved udvekslingen af de to klubbers medlemmer er der vundet megen glæde og berigelse..
Skovbakken IK Fodbolds syn på medlemmerne som mennesker mere end som idrætsfolk har fremdeles ligget bag dens initiativ i retning af det kulturelle. Skovbakken IK Fodbold har ladet fremstille egen sangbog, indeholdende en række gode sange og friske viser, som medlemmerne har glæde af ved møder og på ture. Fodboldspillernes ungdomsafdeling har oprettet landets første kluborkester, et drengeensemble, hvis blæsere i klædelige uniformer optræder ved festlige lejligheder. De mange rejser, som arrangeres, søges bestandig tilrettelagt således, at deltagerne får udbytte udover det idrætslige.

Det burde være understreget, at opfindsomhed og initiativ i høj grad kendetegner Skovbakken IK Fodbolds medlemmer. Det samme gør selvhjulpetheden. To gange har klubbens ledere og aktive idrætsmænd taget spade og skovl i hånd for at flytte små bjerge af jord og omdanne knoldede og hældende marker til jævne og plane idrætsbaner. Gentagne gange har de egenhændigt gjort klublokalerne anvendelige og smukke. Ved flere andre lejligheder har de været i aktivitet for at udbygge selve det fundament, hvorpå idrætsarbejdet hviler. Ved sådanne arbejder har medlemmerne skabt respekt om klubben og gjort den berettiget til udefra, om fornødent, at få hjælp til selvhjælpen.

Skovbakken IK Fodbold har da også kunnet glæde sig over myndighedernes velvilje og støtte. Klubben værdsætter denne støtte over al måde og opfatter den som udtryk for anerkendelse af dens arbejde. Skovbakken IK Fodbold kan med stolthed se tilbage over det værk, der er øvet, og ingen vil fortænke klubben i, at den er fast besluttet på at fortsætte ad de hidtil fulgte baner.